ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com    องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา NO Gift Policy  "งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร  
     ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ผ่านทาง QR Codeเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 3 เมษายน 2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดวันใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ จากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เพื่อชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 6 บาท ขอให้แจ้งที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์ เบอร์ 0868504637 เพื่อจะได้ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไปเปิดอ่าน
     เอกสารประกอบการขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officerเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 6/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)เปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การออกรณรงค์ฉีดวัคซีน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ฉบับที่ 5/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับภาษาอังกฤษ)เปิดอ่าน
     อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดคลิก https://www.dlaapplicant2564.comเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 รายละเอียดคลิก https://www.parliament.go.th/innovationเปิดอ่าน
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) ขึ้น เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าว และข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) ได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store แล้วค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan https://rootan.dsi.go.th/downloadเปิดอ่าน
     ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ห้ามซื้อขาย บุกรุก ขุดตักดิน หรือหน้าดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.5781/2563 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด จำเลย)เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,188,250

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.