ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ/การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ/การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ/การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 547-554/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษ่าราชการแทนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 535-546/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 299/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 290/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 289/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 210/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 209/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 52/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 51/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 495/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 494/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 493/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 492/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 491/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 490/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 489/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 488/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 487/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 486/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 485/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 484/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 483/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 482/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 481/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 480/2562 เรื่อง คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ที่ 479/2562 เรื่อง คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,042,342

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.