ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     การรับฟังความคิดเห็น (แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ) 

การรับฟังความคิดเห็น (แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน  
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

คำชี้แจง : โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง


1. เพศ
ชาย
หญิง

2. อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่

4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

5. อาชีพ
เกษตรกรรม/ประมง
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
พนักงานบริษัท
อื่นๆ

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า 5,000 บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป

7. จำนวนครั้งที่รับบริการโดยเฉลี่ยต่อปี
น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี
3 - 5 ครั้ง/ปี
มากกว่า 5 ครั้ง/ปี

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

คำชี้แจง : โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

5 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด

4 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจมาก

3 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง

2 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อย

1 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด

 


1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1
  1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
  2) ความรวดเร็วในการให้บริการ
  3) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
  4) ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
  5) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1
  1) จุด/ช่องทางการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย
  2) จุด/ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเพียงพอ
  3) จุด/ช่องทางการให้บริการมีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย
  4) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  5) ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อีเมล เป็นต้น

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1
  1) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  2) ความเหมาะสมของการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ
  3) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  4) เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
  5) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน เป็นต้น

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1
  1) การจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ เป็นต้น
  2) การจัดพื้นที่สำหรับกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
  3) ที่นั่งรอเพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ
  4) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม เป็นต้น
  5) ความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ท่านมีข้อคิดเห็นที่ไม่พึงพอใจในเรื่องใด (โปรดระบุ) :

    รหัสลับ   
    กรอกรหัสลับ   
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,042,371

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.