ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ
แผนที่ตั้งหน่วยงาน (Google map)
แผนที่
สื่อสังคมออนไลน์
ไลน์
อีเมล
เว็บไซต์
เฟสบุ๊ค อบต.
การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-Service
แบบคำร้อง - คำขอ
ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการผ่านทางช่องทาง E-service
จดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกรายการทะเบียนพาณิชย์
ขอความช่วยเหลือสาธารณภัย
ชำระภาษี
ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร
ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
สมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลงทะเบียนงานสวัสดิการสังคม
ขออนุญาต/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขออนุญาตประกอบกิจการการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร/เพื่อที่อยู่อาศัย
ขออนุญาตจัดงานพิธี
แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ
จองคิวออนไลน์เพื่อขอรับบริการ
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
การบริหารเงินงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่าย/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการรับ - จ่ายเงิน
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
อัตราภาษีป้าย
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง
กองสวัสดิการสังคม
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองการศึกษาฯ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน "สะเดาเกมส์" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพสนามกีฬาหมู่บ้าน
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน "สะเดาเกมส์" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ไทยรู้สู้โควิด
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award”
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์/แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก ในตำบลสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
One stop service
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
ITA ปี 2566
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
เมนูทางขวา
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มติ ก.อบต.
รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย
ประมวลกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประวัติราชกิจจานุเบกษา
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการกระทำโดยทุจริตของพนักงาน/เจ้าหน้าที่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒาบุคลากร
การประเมินผลปฏิบัติราชการ
การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การรับฟังความคิดเห็น (แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนนา
แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
การดำเนินการทางวินัย
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภาฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
ประกาศสภาฯ
การจัดทำหนังสือราชการ
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ/การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การมีระบบและกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,042,384

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.